BOHEMIAN GUITAR LOGO
Boho Guitars

Bohemian Moonshine

Electric Guitar – 2X Single Pickups

Bohemian Motor Oil

Electric Guitar – 2x Humbuckers

Bohemian Honey

Electric Guitar – 1 Humbucker 1 Single Coil

Bohemian Surf Wax

Electric Guitar – 1X P90

Bohemian TNT

Electric Guitar – 2X P90

Bohemian Hot Sauce

Electric Guitar – 2X P90

Bohemian Ale

Electric Guitar – 3X Single Coil

Boho Ukulele

Bohemian Moonshine Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE

Bohemian Motor Oil Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE

Bohemian Honey Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE

Bohemian Surf Wax Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE

Bohemian TNT Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE

Bohemian Hot Sauce Ukulele

ELECTRIC SOPRANO UKULELE